JIANG Mingyu

Professor,Norwegian University of Science and Technology

PKUSSI Course:Block Chain


https://www.ntnu.edu/employees/yuming.jiang